Történelem 7-8. osztály

Történelmi alapismeretek

ÉVSZÁMOK

7. osztály

1740 1780 Mária Terézia uralkodása
1775 Amerikai függetlenségi háború
1780 1790 II. József uralkodása
1795 A magyar jakobinus mozgalom Martinovics Ignác vezetésével
1789. július 14. A Nagy Francia Forradalom kezdete, a Bastille ostroma
1804 Napóleon császárrá koronázása
1812 Napóleon oroszországi hadjárata /Borogyino/
1815 Waterloo Napóleon bukása
1825 – 1827 Az első reformországgyűlés Magyarországon
1830 A reformkor kezdete
1848. március 15.   Forradalom Pesten
1848. április 11. Áprilisi törvények
1848. szeptember 29. A pákozdi csata
1849. április – május Dicsőséges tavaszi hadjárat
1849. április 14. Függetlenségi Nyilatkozat
1849. augusztus 13. Világosi fegyverletétel
1849. október 6. Batthyány Lajos és 13 aradi honvéd tábornok kivégzése
1867 Kiegyezés
1870 Az olasz egység létrejötte
1871 A német egység létrejött
1914 – 1918. november 11. Az I. világháború

8. osztály

1918. október 30 - 31. Az őszirózsás forradalom győzelme
1918. november 16. A Magyar Köztársaság kikiáltása
1919 A Tanácsköztársaság kikiáltása/márc. 21./ és bukása /aug.1./
1920 – 1944 Horthy – korszak Magyarországon
1920. június 4. Trianoni béke
1929 – 1933 Nagy gazdasági világválság
1939. szeptember 1. Németország megtámadja Lengyelországot. A második világháború kezdete
1942. november Sztálingrádi csata
1944. október 15. Horthy kiugrási kísérlete. Nyilas puccs.
1945. május 9. A győzelem napja

TÖRTÉNELMI SZEMÉLYEK

7. osztály

Thomas Jefferson: Az Amerika Egyesült Államok Függetlenségi Nyilatkozatát fogalmazta meg.
George Washington: Az USA első elnöke volt.
Voltaire, Jean-Jacques Rousseau: A francia felvilágosodás nagy alakjai.
XVI. Lajos: Francia király, a forradalom idején kivégezték.
Robespierre: A francia jakobinusok vezetője, kíméletlenül leszámolt azokkal, akik nem értettek vele egyet, végül őt is kivégezték.
James Watt: A gőzgép feltalálója.
Stephenson: A gőzmozdony feltalálója.
Fulton: A gőzhajó feltalálója.
Bonaparte Napóleon: Zseniális katonai vezetőből lett Franciaország császára.
Mária Terézia: Habsburg császárnő, magyar királynő 1740-1780 között, uralkodására a felvilágosult abszolutizmus volt a jellemző.
II. József: Habsburg császár, magyar király 1780-1790 között, kalapos király, nem koronáztatta meg magát a magyar koronával.
Martinovics Ignác: A magyar jakobinus mozgalom vezetője.
Széchenyi István: Gróf, „a legnagyobb magyar”, a reform mozgalom elindítója. A Batthyány-kormány közmunka- és közlekedésügyi minisztere volt.
Kossuth Lajos: Köznemesi származású ügyvéd a reformkor másik jelentős személyisége. Megszervezte a Védegyletet a hazai ipar fellendítése céljából. A Batthyány-kormány pénzügyminisztere volt, majd kormányzó.
Kazinczy Ferenc: A magyar nyelv megújítója.
Deák Ferenc: A „haza bölcse”, Zala megyei földbirtokos, a Batthyány kormány igazságügy minisztere, a passzív ellenállás vezéralakja, a kiegyezés előkészítője.
Táncsics Mihály: Tanító, író, március 15-én őt szabadították ki a márciusi ifjak a börtönből.
gr. Batthyány Lajos: Az első felelős miniszterelnök. 1849. október 6-án Pesten végezték ki Haynau parancsára.
Ferenc József: Osztrák császár 1848-1916 között
Bem József: Lengyel szabadságharcos, Erdélyből kiűzte a császári csapatokat.
Görgey Artúr: A szabadságharc idején fővezér.
Garibaldi: Vörösinges önkénteseivel hozzájárult az olasz egység megvalósításához.
Bismarck: A „vaskancellár”, a német egység megvalósításában volt jelentős szerepe.
Abraham Lincoln: Az USA elnöke a polgárháború idején.
Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Knézich Károly, Lahner György, Lázár Vilmos, gr. Leiningen-Westerburg Károly, Nagysándor József, Poeltenberg Ernő, Schweidel József, Török Ignác, gr. Vécsey Károly: aradi vértanúk.
Haynau: A szabadságharc bukása után kegyetlen megtorlást hajtott végre.
Andrássy Gyula: Birodalmi külügyminiszter a dualizmus idején.
Zeppelin: Megszerkesztette a léghajót.
Edison: Az izzólámpa, mikrofonos telefon, fonográf megteremtője.
Morse: A távíró feltalálója.
Bell: Az ő találmánya a telefon.
Puskás Tivadar: A telefonközpont megalkotója.
IV. Károly: Osztrák császár, az utolsó magyar király.
Lenin: Orosz forradalmár, a bolsevikok vezetője.

8. osztály

Wilson: Az első világháború után meghirdette az USA 14 pontból álló békeelgondolását.
Sztálin: „Acélos”, a szovjet személyi kultusz megteremtője. A teheráni konferencián ő is részt vett.
Franklin Delano Roosevelt: Intézkedéseivel (New Deal) kivezette Amerikát a gazdasági válságból.
Mussolini: (Duce) Az olasz fasiszták, a „feketeingesek” vezére, olasz miniszterelnök.
Adolf Hitler: (Führer) A náci párt vezetője, kancellár, majd miniszterelnök. Fő műve a Mein Kampf.
gr. Károlyi Mihály: Az egyik leggazdagabb földbirtokos, az őszirózsás forradalom jelentős alakja, ideiglenes köztársasági elnök, a Vix-jegyzéket elutasította, átadta a hatalmat a kommunistáknak.
Horthy Miklós: Katona, politikus, Magyarország harmadik kormányzója /Hunyadi és Kossuth után/ 1920-1944 között. A sikertelen kiugrási kísérlet után lemondott a kormányzóságról.
Szálasi Ferenc: A nyilaskeresztes mozgalom vezetője. A sikertelen kiugrási kísérlet után ő lett a miniszterelnök. Elkezdődött a nyilas rémuralom az országban.
Kállay Miklós: (Kállay-kettős) Miniszterelnökként titokban az angolokkal kereste a kapcsolatot, kifelé németbarátságot mutatott. Hitler nyomására leváltották.
Churcill: Angol miniszterelnök, részt vett a teheráni konferencián.

FOGALMAK

7. osztály

Rendi gyűlés: A különböző társadalmi osztályok /papok, nemesek, polgárok/ rendekbe csoportosulva külön-külön tárgyalják meg a vitás kérdéseket.
Nemzetgyűlés: A francia országgyűlés neve. A képviselők egyenként szavaznak benne, nem rendenként.
Alkotmányos királyság: A király korlátozott hatalommal rendelkezik. Minden fontos kérdésben az országgyűléssel kell egyeztetnie.
Jakobinusok: A Szent Jakab kolostorról kapták a nevüket, amelyben gyűléseiket tartották. Forradalmi csoport volt, amely a harmadik rend érdekében politizált.
Diktatúra: Egy személy vagy csoport erőszakos, elnyomó uralma.
Girondisták: A francia forradalomban a jakobinusok ellenfelei. Nevük a Giron-de megye nevéből ered.
Szent Szövetség: Három uralkodó /orosz, porosz, osztrák/ által kötött szövetség. Célja Franciaország visszaszorítása, az európai erőegyensúly biztosítása és a függetlenségi mozgalmak elfojtása.
Ipari forradalom: Jelentős változás az ipar, mezőgazdaság és a közlekedés terü-letén.
Pragmatica Sanctio: A Habsburgok örökösödési rendjét tartalmazó írás, melynek értelmében a hatalom nőágon örökölhető.
Kettős vámrendelet: Magyarországon és az örökös tartományokban alacsonyak a vámtételek, de magasak, ha más országba irányul a kivitel.
Felvilágosult abszolutizmus: Az uralkodó fejlődést akar, de a nép javát szolgáló intézkedéseket egyedül, akár a nép kívánságának ellenére hozza meg.
Reform: Újítást, javítást, átalakítást jelent. A változást fokozatosan, békésen akarja elérni.
Reformkor: A polgári átalakulást reformok útján képzelte el megvalósítani.
Örökváltság: A jobbágy a feudális szolgáltatásai alól felszabadul. Két formája van önkéntes és kötelező. Kötelező örökváltság esetén az állam kártalanítja a földbirtokosokat.
Közteherviselés: A nemesek is fizetnek adót nem csak a jobbágyok.
Olmützi alkotmány: Felszámolja hazánk függetlenségét és Magyarországot a Habsburg Birodalom egyik tartományává süllyeszti.
Gyarmat: Olyan ország vagy terület, amelyet egy másik politikai vagy gazdasági alárendeltségben tart.
Passzív ellenállás: Deák Ferenc nevéhez fűződik. Lényege a közélettől, a hivataloktól való szándékos távolmaradás, az adó késleltetett fizetése, a művészek szabadságharcot dicsőítő alkotásai.
Emigráció: Politikai okokból vállalt száműzetés.
Dualizmus: Két önálló állam szövetsége, amelyet közös uralkodó és közös minisztériumok, valamint önálló kormány és parlament jellemeznek.
Kiegyezés: Ausztria és Magyarország közt létrejött szövetség, amelynek következtében megalakul az Osztrák-Magyar Monarchia.
Hármas Szövetség (Központi hatalmak): Olaszország, Németország és az Osztrák-Magyar Monarchia katonai szövetsége.
Antant: Szívélyes egyetértést jelen. Ez is katonai szövetség, tagjai a megalakításánál: Anglia, Franciaország, Oroszország.
Villámháború: Rövid ideig tartó háborúskodás a Schlieffen- terv alapján.

8. osztály

Kisantant: Csehszlovákia, Románia, SHS Királyság által létrejött katonai, politikai szövetség, amely Magyarország revíziós törekvései ellen irányul.
Revízió: Felülvizsgálatot jelent. A magyarok a trianoni béke pontjainak újra tárgyalását akarták elérni.
Trianoni béke: Magyarország az I. világháború után elvesztette területeinek kétharmad részét. A győzteseknek céljuk volt Magyarországot meggyengíteni.

Hadikommunizmus: Szovjet gazdaságpolitika, amelyben az ország erőforrásait erőszakkal a háború céljaira fordították.
Jegyrendszer: Amikor a fogyasztási cikkeket meghatározott áron és mennyiség-ben jegyre adják.
GULAG: munkatábor a Szovjetunióban
Koncepciós per: Előzetesen megtervezett, koholt vádakra alapozott bírósági eljárás.
Kollektivizálás: A paraszti magángazdaságok erőszakos úton való közösségbe tömörítése.
Kulák: gazdag paraszt
Személyi kultusz: Vezető politikusok mértéktelen dicsőítése. Ilyen valósult meg Sztálin vagy Rákosi Mátyás korában.
Parlamenti demokrácia: A törvényeket a választók közreműködése által összeülő országgyűlés hozza.
Fekete csütörtök: Ezen a napon vállalatok és emberek ezrei mentek tönkre.
Túltermelés: A gyártott termékek nem kelnek el, mert nincs hozzá vásárlóerő, így az áru a raktárakban marad és ez csődöt okoz.
Infláció: A pénz romlása, elértéktelenedése.
New Deal: Új irányvonal és gazdaságpolitika Amerikában.
Fasizmus: Egypártrendszeren, diktatúrán alapuló, soviniszta, fajgyűlölő társa-dalmi rendszer.
Sovinizmus: Valamely nemzet vagy nemzetiség felsőbbrendűségét hirdető, más népeket megvető eszmerendszer.
.
Gestapo: Német titkos államrendőrség
Koncentrációs tábor: Különféle népcsoportok, politikai foglyok elpusztítására létrehozott haláltábor.
Nemzetiszocializmus: Német reakciós politika és eszme.
Náci: Jelentése: nemzetiszocialista. Hitler egész rendszerét átvevő mozgalom.
Fajelmélet: Az embercsoportok értékbeli egyenlőtlenségét, alá- és fölérendelt-ségét hirdető elmélet.
Anschluss: Ausztria bekebelezése.
Harmadik Birodalom: Hitler Németországának a neve a középkori Német-római Császárság és az 1871 és 1918 között fennálló Német Császárság után.
Proletárdiktatúra: A munkások nevében, de nélkülük kormányzó kommunista párt uralma.
Statárium: Vészhelyzetben alkalmazható rögtönítélő bíróság.
Fehérterror: Tömeges kivégzések és a baloldali érzelműek üldözése.
Antiszemita: zsidóellenes
Nyilasok: A német nácizmus szellemét átvevő magyarországi mozgalom Szálasi Ferenc vezetésével.
Furcsa háború: Ez hadüzenetet jelent tényleges támadás nélkül.
Oroszlánfóka hadművelet: Anglia bombázásának terve
Blokád: ostromgyűrű
Hintapolitika: Kállay Miklós nevéhez fűződik, melyben nyíltan hangoztatta német barátságát, viszont titokban kereste a kapcsolatot az angolokkal is.
Margaréta terv: Magyarország német megszállásának terve.
Gettó: Zsidók számára elkülönített lakónegyed.
Holocaust: A német fasizmus törekvése teljes népcsoportok, elsősorban a zsidók megsemmisítésére.
Overlord hadművelet: A normandiai partraszállás. Ezzel nyitották meg a második frontot a szövetségesek. /D-nap/

TOPOGRÁFIAI ISMERETEK

7. osztály

Boston: /USA / „Teadélután”-járól híres.
Yorktown: /USA / Az Amerikai Függetlenségi háború döntő ütközete itt zajlott. Következményeként Anglia elismerte az amerikai gyarmatok függetlenségét.
Párizs: /Franciaország / A Francia Forradalom színtere 1789-ben.
Trafalgár: /Gibraltári-szoros/ Az angol és francia flotta összecsapása, cél a világuralom megszerzése. Angol győzelemmel zárult. (Nelson admirális)
Korzika: /Sziget Itáliához közel a Földközi-tengeren./ Napóleon szülőhelye.
Lipcse: /Németország /.A „Népek csatájá”-ban Napóleon vereséget szenved.
Elba szigete: /Itália és Korzika közötti kis sziget / Napóleon első száműzetésének helyszíne.
Waterloo: /Belgium / Itt szenvedett végső vereséget Napóleon.
Szent Ilona-sziget: /Atlanti-óceán / Napóleon második száműzetésének és halá-lának helyszíne.
Pozsony: /Szlovákia / Országgyűlések színhelye 1848-ig.
Pest: / Magyarország / 1848. március 15-i forradalom színhelye.
Pákozd: / Magyarország, Velencei-tó / 1848. szept. 29. A bécsi udvar első támadásának kudarca, Jellasics horvát bán seregének veresége. A magyar hadsereg megalakulásának a napja.
Debrecen: / Magyarország / 1848 decemberében az országgyűlés és a Honvé-delmi Bizottmány ideköltözik. Itt adják ki a Függetlenségi Nyilatkozatot. ( A Habsburg- ház trónfosztása )
Segesvár: / Románia / Magyar vereség, Petőfi halála.
Világos: /Románia / Fegyverletétel az orosz hadsereg előtt.
Arad: /Románia / 1849. okt. 6-án itt végezték ki a szabadságharc 13 honvédtá-bornokát.
Budapest: 1873. Pest, Buda és Óbuda egyesítése.
Krím-félsziget / Fekete-tenger, Oroszország / Krími háború: orosz-török kon-fliktus.
Szarajevo: /Bosznia-Hercegovina / 1914. jún.28-án itt követik el a merényletet az OMM örököse (Ferenc Ferdinánd ) és felesége ellen.
borúban.
Verdun: /É-Franciaország, Marne folyó mellett / a „verduni vérszivattyú”, 1916 februárjától 10 hónapig tartó ádáz küzdelem. (1 millió halott. )
Isonzó: /olaszországi folyó / 1916-ban óriási magyar veszteségek az olasz fronton.
fronton.

8. osztály

Pearl Harbour: /Hawai- szigetek, Csendes-óceán/    Az amerikai támaszpont elleni japán támadás következtében az USA belép a háborúba.
Midway-szigetek: /Hawai- szigetek, Csendes-óceán/ Amerikai győzelem a japán flotta felett.
Don-kanyar/ Voronyezs, Oroszország / A II. világháborúban a magyar csapatok 200 km-es szakaszon elterülő védelmi vonalát a szovjet csapatok áttörték, s a teljes 2. magyar hadtest, mintegy 120 ezer ember, megsemmisült.
Kurszk: /Oroszország / A II. világháború legnagyobb tankcsatája. 6000 tank részvételével, a csata teljes német vereséggel zárult.
Auschwitz: /Lengyelország / koncentrációs tábor
Dachau: /Németország /    koncentrációs tábor
Treblinka: /Lengyelország / koncentrációs tábor
Normandia: D-nap, a szövetségesek partraszállása 1944. június 6-án.
Teherán: /Irán/1943. nov.28. Roosevelt, Churchill és Sztálin találkozója, melyen megállapodtak, hogy a háborút a hitleri hadigépezet teljes szétzúzásáig folytat-ják.
Jalta: /Oroszország, Krím-félsziget /    1945. febr.4-én a szövetséges hatalmak vezetői találkoztak és megegyeztek a háború befejezésének alapelveiben.
Potsdam: /Németország / A szövetséges hatalmak vezetői megegyeztek a háború utáni rendezési tervben, és Európa egymás közötti felosztásában.
Hirosima: /Japán / 1945. aug. 6. Az amerikaiak atombombát dobnak a telepü-lésre.
Nagaszaki: /Japán / 1945. aug. 9. Az amerikaiak atombombát dobnak a telepü-lésre.

SZÁLLÓIGÉK, HÍRES IDÉZETEK

7. osztály

1. „Amerika az amerikaiaké!” /Monroe amerikai elnök által megfogalmazott
elv a függetlenségi háború idején/
2. „Vissza a természethez!” /Rousseau/
3. „Nem vihetem el hazámat a csizmám talpán.” /Danton szavai perbe fogása
idején/
4. „Katonák! Negyven évszázad tekint le rátok e piramisok csúcsairól!”
/Napóleon szavai katonához az egyiptomi hadjárat idején/
5. „Minden katona a tarsolyában hordja a marsallbotot.” /Napóleon/
6. „… ha feláll egy olyan intézet, amely a magyar nyelvet kifejtse…, jószágom-
nak (birtokaimnak) egy évi jövedelmét föláldozom reá!”
/Széchenyi István
szavai az 1825-ös országgyűlésen a Magyar Tudományos Akadémia felállításáról/
7. „Magyarország nem volt, hanem lesz!” /Széchenyi István/
8. „Ipar nélkül a nemzet félkarú óriás”. /Kossuth Lajos/
9. „Lehetetlen, nincs rajta cenzori engedélyezés! Foglaljanak le egy sajtót!”
/Landerer Lajos mondta a forradalmároknak 1848. március 15-én, amikor a fiatalok követelték a Nemzeti dal és a 12 pont kinyomtatását. Irinyi József válasza: „E sajtót a nép nevében lefoglaljuk!”/
10. „Ezt akartam kérni, de önök fölállottak, s én leborulok a nemzet nagysága
előtt, s csak azt mondom, annyi energiát a kivitelben, mint amennyi haza-
fiságot tapasztaltam a megajánlásban, s Magyarországot a poklok kapui
sem fogják megdönteni!”
/Kossuth Lajos híres szónoklata a népképviseleti országgyűlésen 1848 júliusában, melyen 200 000 újonc és nagyobb összeg megszavazását kérte/
11. „A lázadó csordákat szétvertem, néhány nap múlva Debrecenben leszek.”
/Windischgratz elbizakodott üzenete Bécsbe a kápolnai csata után/
12. „Én vagyok az az ember, aki rendet fog tenni. Nyugodt lelkiismerettel löve-
tek agyon százakat is, mert szilárd meggyőződésem, hogy ez az egyetlen
mód intő példát szolgáltatni minden jövendő forradalomnak.”
/Haynau
szavai a magyar forradalom és szabadságharc leverése után 1849 augusztusában/
13. „Mire a falevelek lehullanak, otthon lesztek szeretteitek körében!”
/II. Vilmos császár szavai katonához az első világháború kirobbanásakor/
14. „Minden hatalmat a szovjeteknek!” /Lenin szavai a bolsevikok hatalom-
átvételét követelve Oroszországban/


8. osztály

1. „Vaj helyett ágyút!” /Göring által hirdetett jelszó a hadi termelés fokozására
az 1930-as években/
2. „Nem ígérhetek mást, mint vért és gyötrelmet, könnyeket és szenvedést.”
/Churchill szavai az angolokhoz a II. világháború kitörésekor/


Híres idézetek

1. „Ezzel vagy ezen!” /A spártai anyák e szavakkal engedték csatába fiaikat/
2. „Itt fekszünk, vándor, vidd hírül a spártaiaknak:
megcselekedtük, amit megkövetelt a haza.”
/a spártai katonák síremléke a
thermopülai csata színhelyén/
3. „Oszd meg és uralkodj! (Divide et impera!)" /A rómaiak híres jelszava Itália meghódításakor/
4. „Hannibál a kapuk előtt!” /A megrémült rómaiak mondása Hannibál közeledtére/
5. „Kenyeret és cirkuszt!” („Panem et circenses!”)/A római nép követelése.
6. „Tűrd el ezt az ütést, de többet egyet sem!” /A lovaggá ütés ceremóniájának
híres mondata/
7. „A városi levegő szabaddá tesz.” /A középkori városba érkező, ha egy évig,
plusz egy napig tartózkodik, akkor a város polgárává válhat/
8. „A magyarok nyilaitól ments meg, Uram, minket!” /A kalandozó magyaroktól félő európai népek fohásza/
9. „…fehervaru rea meneh hodu utu rea…” (…Fehérvárra menő hadiútra…)
/A tihanyi apátság alapítólevelének magyar nyelvű szövegrészlete 1055-ből/
10. „ Látjátuk feleim szümtükhel mik vogymuk: isa, pur es homou vogymuk.”
(„Látjátok, feleim szemetekkel, mik vagyunk! Bizony por és hamu vagyunk.”)
/Az első magyar nyelvű szövegemlékünknek, a Halotti beszédnek sorai az 1200-as évekből/
11. „Meghalt Mátyás, oda az igazság!” /A magyar nép hangoztatta Mátyás halála után/
12. „Akié a föld, azé a vallás!” /A középkori államok elve arról, hogy a föld tulajdonosa megszabhatja a birtokán élők vallási hovatartozását/
13. „Istennel a hazáért és a szabadságért!” („Cum Deo pro patria et libertate!”)
/Ezt a jelmondatot írták zászlajukra a Rákóczi-szabadságharc katonái/
14. „Merj tudni!” /A felvilágosodás jelszava a XVII. században/
15. „A Bourbonok semmit nem tanultak, semmit nem felejtettek.”
/Napóleon halála után ismét a Bourbonok kezébe került a hatalom, de ezt nem tudták a javukra fordítani./
16. „Életünket és vérünket az országunkért!” („Vitam et sanguinem pro rege
nostro!”) /A magyar rendek hűségesküje Mária Terézia előtt az 1714-es  országgyűlésen/
17. „Csendes esőt és hosszú háborút!” /A napóleoni háborúk idején a csatározásokból hasznot húzó nemesek jó kívánságai egymásnak/
18. „Csonka Magyarország nem ország – Egész Magyarország mennyország!”
/a Trianon utáni időszak jelszava/

Hits: 19026

Akkreditált Kiváló Tehetségpont

Ökoiskola