Könyvtárunk küldetése

A főbb feladatokat könyv-és könyvtárhasználat terén a Magyar nyelv és irodalom, valamint az Informatika tantárgyba építettük be.
A könyvtárhasználati órák keretében a következő célokat tűzöm ki:

Általános fejlesztési követelmények, attitűdök, képességek:

- Igazodjon el a tanuló az iskolai könyvtár tér-és állományszerkezetében, és tudja igénybe venni alapvető szolgáltatásait.
- Formai és tartalmi jellemzőik alapján tudja megkülönböztetni a főbb dokumentumtípusokat.
- Ismerje az életkorának megfelelő segédkönyvek (lexikon, szótár, adattár, enciklopédia) szerkezetét, tájékoztató apparátusát és segítségükkel tudjon információkat keresni és feldolgozni.
- Iskolai feladatai és egyéni problémái megoldásához-tanári, könyvtárosi segítséggel- tudja kiválasztani és használni a különböző ismerethordozókat.
- Váljon a tanulók számára tájékozódásában, önművelésében, tartalmas kikapcsolódásában fokozatosan természetes helyszínné a könyvtár.
- Rendszeres könyvtári munkával is fejlődjenek hatékony tanulási módszerei, önművelési szokásai. Szeresse és igényelje könyvtár szolgáltatásait, a hagyományos és új információhordozók használatát, és ezek eszközeivel végezhető tevékenységeket.
- A könyvtári forrásokra alapozott információszerzés technikáinak elsajátítása is fontos feladat (szövegfeldolgozás, jegyzetelés, beszámoló, vázlat, stb.).

A Bárdos Lajos Általános Iskola könyvtárának feladatai:

Az iskola oktató-nevelő munkájához szükséges könyvek, folyóiratok, és egyéb információhordozók biztosítása (médiatár).
A tanulók olvasóvá, és könyvtárhasználóvá nevelése.
A pedagógusok szakirodalmi igényeinek kielégítése a könyvtár rendelkezésére bocsátott anyagi lehetőségek keretein belül.
Szaktárgyakhoz kapcsolódva könyvtárhasználati órák tartása.
Lehetővé tenni a beszerzett tartós tankönyvek ismeretét és használatát a könyvtár használati szabályzatban előírtak szerint.

Szabadidős elfoglaltságok, programok:

- A kutatómunka és a felkészülés segítése a tanórán adott témához, illetve iskolai versenyekhez. Pl: Mesemondó-, versmondó-, Kiselőadók versenye,
helytörténeti vetélkedőhöz az éves munkatervben megjelölt időpontokhoz igazodva
- Rejtvényfejtők klubja-havonta rejtvények készítése
- Az iskolarádió hírműsoraihoz aktualitások gyűjtése, közreadása.
Pl: tanulmányi versenyek terén, jeles napok kapcsán.
- Hagyományosan ünnepi műsorral köszöntjük a Magyar Kultúra Napját (január 22.) és a Költészet Napját (április 11.) gyerekek közreműködésével az iskolarádión keresztül illetve kiállítással.
- Igény szerint játszóház szervezése manuális tevékenységekkel az adventi időszakban.

Majorné Máté Gabriella
könyvtáros

Hits: 700

Akkreditált Kiváló Tehetségpont

Ökoiskola