Mit gyüjt az iskolai könyvtárunk?

A Bárdos Lajos Általános Iskola könyvtárának Gyűjtőköri szabályzata

Összeállította: Majorné Máté Gabriella Könyvtáros

 

Az iskolai könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényezők a Pedagógiai

programunk alapján:

 

Az iskola alaptevékenysége:

- Általános iskolai nevelés és oktatás 8 évfolyamon;

- napközis és tanulószobai ellátás;

- gyermek-és ifjúságvédelem;

- iskolai könyvtári tevékenység;

- sajátos nevelési igényű gyermekek integrált képzése.

 

Speciális képzési formák:

Az ének-zene és az idegen nyelv ( angol és / vagy német) emelt

szintű oktatása.

 

A nevelő-oktató munka feladatai:

- sokoldalú személyiségfejlesztés és egyénre szabott

képességfejlesztés ( tehetséggondozás és felzárkóztatás)

- biztos alapok nyújtása a továbbtanuláshoz, pályaorientáció,

- az anyanyelv megfelelő szintű elsajátíttatása,

- korszerű ismeretek nyújtása

- kommunikációs képességek fejlesztése ( számítástechnika, idegen

nyelvek)

- művészeti nevelés (ének-zene és rokon művészeti ágak)

- egészséges életmódra nevelés, testi nevelés, szabadidő tartalmas

eltöltése,

- erkölcsi nevelés,

- a névadó jegyében történő hagyományőrzés és hagyományteremtés

- lakóhelyünk megismertetése.

Az iskolai könyvtár szerepe és feladata az iskola pedagógiai programjában és

helyi tantervében megfogalmazott célok megvalósításában való

közreműködés.

Gyűjtőkörét e célok figyelembevételével kell alakítani.

 

A könyvtár iskolán kívüli forrásai, kapcsolatai:

- környező iskolák könyvtárai ( pl. a dunakeszi Kőrösi Cs. S. Ált.

Iskola és a Radnóti Miklós Gimnázium könyvtárával)

- helyi közművelődési könyvtár ( Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár

és 1. sz Fiókkönyvtára)

- országos könyvtárak (ODR, OSZK, OPKM, FSZEK, Interneten

elérhető egyéb könyvtárak)

- könyvtári szakmai szervezetek (pl. NKA, MKKE, TANOSZ, )

- Dunakeszi Város Önkormányzata, Művelődési Osztálya

- könyvkiadók ( pl. Apácai, Mozaik, Műszaki, Nemzeti, stb)

- Könyvtárellátó Kht, Folyóirat expedíció

 

1. Az állományalakítás alapelvei

· Elsősorban jól használható kézikönyvtári állományra van szükség, a

tanulók kutatómunkájának segítéséhez.

· Iskolánk sajátosságai azt indokolják, hogy a kiemelt óraszámban tanult

tárgyakhoz kapcsolódó irodalmat kiemelten gyűjtsük (pl. ének-zenéhez

hangzó anyag, kották, zenei könyvek, )

· Az idegen nyelvek oktatásához is igazodnunk kell gyűjteményünkkel

(nyelvkönyvek, szótárak, hangzó anyagok )

· A tanulók különböző szociokulturális hátteréből adódóan, a törvényi

előírásoknak, pénzügyi lehetőségeknek megfelelően szükség van a

tankönyvek, segédletek egész tanévi kölcsönzésére, a kötelező és ajánlott

irodalom megfelelő példányszámban történő beszerzésére.

· A művészeti nevelés céljait is figyelembe kell venni. (Iskolánk a 2005/

2006. tanévtől kezdődően bekapcsolódott az alapfokú művészetoktatásba,

kiemelten a dráma és a grafika területén. )

2. A fő gyűjtőkör és a mellék gyűjtőkör meghatározása

· Fő gyűjtőkörbe tartoznak az iskola pedagógiai programjából adódó

feladatok megvalósításához szükséges dokumentumok. A tanulók

tantárgyi felkészülését, művelődését segítő kiadványok. A pedagógusok

szakmai munkáját, önképzését segítő dokumentumok.

· Mellék gyűjtőkörbe a tanulók tanulmányait, önképzését, szórakozását

segítő dokumentumok

 

2.1. A fő gyűjtőkörbe tartozó dokumentumok:

- Iskolai tankönyvek, tanári segédkönyvek

- Ajánlott és kötelező olvasmányok

- Iskolai ünnepélyek megrendezéséhez, tanulmányi versenyekhez,

vetélkedőkhöz, pályázatokhoz szükséges dokumentumok.

- Helytörténeti kiadványok

- Az iskola névadójával kapcsolatos kiadványok

- Munkaeszköz, tanulási segédletként felhasználható ismeretközlő

irodalom

- Szépirodalmi gyűjteményes művek, szöveggyűjtemények

- Könyvtári tájékoztató munkát segítő általános és szaklexikonok,

enciklopédiák, szótárak, atlaszok, közhasznú információforrások

2.2. A mellék gyűjtőkörbe tartozó dokumentumok:

2.2.1Ismeretközlő irodalom, középszintű, a tanult tárgyakban való

elmélyülést, tájékozódást segítő irodalom

2.2.2 Tanítási órákhoz felhasználható információhordozók

2.2.3. Feladatgyűjtemények, példatárak, tesztek

2.2.4 Egyéni művelődést szolgáló igényes szépirodalom

2.2 5. Pedagógiai módszertani szakirodalom

 

3. A gyűjtés terjedelme, mélysége

Az iskolai könyvtár értékorientáltan, folyamatosan, tervszerűen, arányosan és

válogatva gyűjti a helyi pedagógiai programnak megfeleltetett

dokumentumokat. Tartalmilag lefedi a tantervekben meghatározott

ismeretköröket, de egyetlen területen sem törekedhet teljességre.

 

· Kézikönyvtári állomány

- általános és szaklexikonok, enciklopédiák (alap- és középszintű

teljességre törekvően 1-3 pl.)

- tantárgyakhoz kapcsolódó (rész)tudományok segédkönyvei,

kronológiák, határozók, fogalomgyűjtemények ( alap-és

középszintű 1 vagy kis példányszámban)

- egy nyelvű és többnyelvű szótárak( értelmező, helyesírási, idegen

szavak, etimológiai, nyelvtörténeti, szinoníma, stb) teljességre

törekedve közepes példányszámban

- fogalomgyűjtemények az egyes tantárgyakhoz kapcsolódóan (1-5)

- kétnyelvű szótárak (a tanított nyelvekből kiemelten a csoport

létszámának megfelelően)

- adattárak, atlaszok (válogatva 1-3 pl.)

- oktatási segédletek (válogatva 1-3 pl.)

- helytörténeti kiadványok (válogatva 1-3 pl.)

- az iskola névadójával kapcsolatos kiadványok (kiemelten 1-3 pl.)

- az iskola által kiadott dokumentumok, videofelvételek, iskolaújság

· Ismeretközlő irodalom

- tananyaghoz kapcsolódó középszintű ismeretterjesztő irodalom

(válogatva1-5 pl. )

- informatikával kapcsolatos alapszintű segédkönyvek (kiemelten

1-4pl.)

- kommunikációs készség fejlesztésével (válogatva 1-3 pl.)

- a tanult nyelvek segédletei (válogatva, tanári igényekhez mérten)

- környezetvédelmi nevelés irodalma (válogatva 1-3pl.)

- egészségnevelés irodalma (válogatva 1-3 pl.)

· Iskolai tankönyvek, tanári segédkönyvek a tanított tantárgyakból

elsősorban az alábbi tantárgyak tanításához, a pedagógusok

szükségleteinek megfelelően, illetve tartós tankönyvként

- Magyar nyelv és irodalom

- Matematika

- Angol, német nyelv

- Természetismeret, Környezetismeret,

- Fizika, Kémia, Biológia

- Földünk és környezetünk

- Művészetek

Ének-zene(emelt és ált. tantervű), Tánc és dráma, Rajz és

vizuális kultúra, Mozgókép és médiaismeret

- Hon-és népismeret

- Etika, ember-és társadalomismeret

- Történelem és állampolgári ismeretek

- Informatika, Számítástechnika, Könyvtárhasználat

- Technika és életvitel, Egészségtan

- Testnevelés és sport

- Osztályfőnöki

· Szépirodalom

- A helyi tanterv által meghatározott házi és ajánlott olvasmányok

kiemelten teljességre törekedve 5 tanulónként 1, illetve 10

tanulónként 1 pl.)

- antológiák (válogatva 1-3 pl)

- nemzetközi antológiák (válogatva 1 pl.)

- népköltészeti irodalmak (erősen válogatva 1pl.)

- kiemelkedő, de tananyagban nem szereplő magyar és külföldi

szerzők művei (erősen válogatva 1 pl.)

- ifjúsági regények, verseskötetek (erősen válogatva1 vagy kis pl)

- regényes életrajzok, történelmi regények (erős válogatással 1-2

pl.)

· Könyvtári szakirodalom ( a könyvtárostanár segédkönyvtára) 1 pl.

- A könyvtárszakmai munkához szükséges tájékoztató segédletek

- A feldolgozó munkához szükséges segédletek

- iskolai könyvtár pedagógiával foglalkozó módszertani irodalom,

feladatgyűjtemények, óraleírások, könyvtárhasználati könyvek

(kiemelten, 1 pl.)

- általános és tantárgyi bibliográfiák (erősen válogatva 1-2 pl.)

- olvasásra neveléssel kapcsolatos módszertani munkák ( válogatva

1pl. )

· Hivatali segédkönyvtár

- Az iskola vezetősége részére az iskola nevelő-oktató munkájának

irányításához az igazgatás, a gazdálkodás, és az ügyvitel körébe

tartozó legfontosabb kézikönyvek, jogszabálygyűjtemények.

(válogatva 1-2 pl)

- az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának, Pedagógiai

Programjának és helyi tantervének, IMIP aktuális példányai.

· Tankönyvtár

- az intézményben érvényben lévő tankönyvek,

- (munkafüzetek, munkatankönyvek, feladatlapok nem tartoznak a

gyűjtőkörbe, esetleg tanári használatra, mutatóba)

Időszaki kiadványok ( priodikumok) gyűjteménye

-pedagógiai és tantárgymódszertani lapok, periodikumok,

- a tanügyigazgatással kapcsolatos, valamint a gazdálkodási,

ügyviteli tevékenységhez szükséges közlönyök, pályázati

lehetőségekről tájékoztató források,

- a nyelvtanuláshoz szükséges idegen nyelvű ifjúsági lap(ok,)

- könyvtári, könyvtárpedagógiai lap,

- ismeretterjesztő és irodalmi ifjúsági folyóirat(ok,)

 

4. A gyűjtőkörbe tartozó dokumentumtípusok:

Írásos dokumentumtípusok:

- könyv

- tankönyv, tartós tankönyv, segédlet

- periodika: hetilap, folyóirat, évkönyv

- kisnyomtatvány, brosúra

- kotta

- kéziratok (pl. pályázatok)

Audio dokumentumok

- hangkazetták

- CD

Audiovizuális dokumentumok

- Videofilm

- DVD

Digitális dokumentumok

- CD-ROM

Vizuális dokumentumok

- Dia

 

Horváthné Szentléleki Katalin

Igazgató Majorné Máté Gabriella

könyvtáros

 

Dunakeszi, 2006. augusztus 28.

Hits: 948

Akkreditált Kiváló Tehetségpont

Ökoiskola